Waarborgsom De aanbetaling aan de koper die in het koopcontract kan zijn opgenomen. Het bedrag komt meestal overeen met de boete die u als koper moet betalen als u niet aan de verplichtingen kan voldoen. De waarborgsom kan met een bankgarantie worden voldaan.
Waarderingskamer De waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Verder houden wij toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie waarde onroerende zaken.
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Op 1 januari 2010 is een nieuwe wet in werking getreden, die gericht is op vermindering van procedures en effectievere regels. Het is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet introduceert de zogenaamde omgevingsvergunning. (zie omgevingsvergunningen).
Wandcontactdoos Is een stopcontact in de muur of vloer voor het aansluiten van apparaten op het elektriciteitsnet.
Wang Zijkant van een dakkapel of trap.
Wapening Wapening wordt aangebracht om het beton te versterken. Dit noemen we gewapend beton. Deze wapening is nodig omdat het beton wel drukkrachten kan nemen maar geen trekkracht. De wapening bestaat uit staven of netten.
Warm dak Bij een warm dak is er sprake van een dakopbouw waarbij op de dragende constructie een isolatie ligt.
Warmtepomp Apparaat om warmte van een laag temperatuurniveau naar een hoger temperatuurniveau te brengen.
Warmteterugwinning

Het terugwinnen van warmte uit ventilatielucht en rookgassen.

Warmtewand Een holle steen waarin verwarmingsleidingen aangebracht kunnen worden. Bij eco-woningen worden de leidingen op de wand aangebracht en afgedekt met leem.
Waterbord Dient ervoor om inwateren tussen de windveer en de dakbedekking tegen te gaan.
Waterhol Lange horizontale gleuf in de onderzijde van dorpels, waardoor regenwater niet terug naar deur, raam of muur kan lopen.
Waterslag Schuine rand van hout, steen of metaal onder een buitenraamkozijn die regenwater van de muur afleidt.
Waterwoning Een waterwoning is een woning voorzien van een draagconstructie met een groot drijfvermogen en verbonden met in de grond verankerde geleiders waardoor de woning afhankelijk van het waterniveau kan stijgen of dalen.
Wel Horizontaal gemeten, de afstand tussen de voorkant van de traptrede en de achterkant van de traptrede daaronder.
Weldorpel Onderdorpel van een raam of deur om vallend regenwater naar buiten af te voeren. Een weldorpel is aan de buitenzijde verzwaard met aan de onderzijde een waterhol, waardoor het water wordt afgevoerd.
Welstuk Bovenste trede van de trap.
Wenteltrap Trappen die spiraalvormig omhoog leiden.
Wet voorkeursrecht gehandicapten Regelt de bijdragen aan een eigenaar of huurder i.v.m. voorzieningen die een woning geschikt maken voor een gehandicapte. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.
Wet voorkeursrecht gemeenten

Regelt de bevoegdheid van gemeenten om gebieden aan te wijzen waar zij een 'eerste recht van koop' hebben in het kader van stads- en dorpsvernieuwing.

Wildverband Metselverband dat geen regelmaat heeft in de afwisseling tussen koppen en strekken.
Wisseldorpel Bij schuiframen wordt een wisseldorpel toegepast en bestaat uit de onderste dorpel van het bovenraam en de bovenste dorpel van het onderraam.
Wisselspanning In een kozijnstijl of kozijndorpel zit een uitsparing waarin in tegenovergestelde richting van elkaar draaiende deuren of ramen vallen; één deel zit aan de binnenkant, het andere deel aan de buitenkant van de stijl of dorpel.
Woon-winkelpand

Een gebouw in de zin van art. 7:290 BW met een binnen de contouren van de buitenmuren van het gebouw een al dan niet zelfstandige woonruimte. De bedrijfsruimte heeft doorgaans een maximale verhuurbaar vloeropper vlakte (vvo) van circa 200 m2 en is bestemd voor of biedt de mogelijkheid tot detailhandel of een daaraan vergelijkbare bestemming (kantoor, atelier, showroom e.d.). Verder is wonen in een deel van het object toegestaan (veelal bewoond door de eigenaar
of diens personeel). De bedrijfs- en woonruimte zijn aan de binnenzijde onderling bereikbaar.

Woonboerderij Een woonboerderij is een voormalige karakteristieke
agrarische bedrijfs- of dienstwoning die hoofdzakelijk wordt bewoond en waarvan de voormalige agrarische bedrijfsruimten als woonruimten in gebruik kunnen zijn.
Woonkeur Keurmerk voor nieuwbouwwoningen die moeten voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van gebruikskwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en aanpasbaarheid.
Woonoppervlakte

Deze term wordt toegepast door makelaars. Ondermeer op Funda wordt dit begrip gehanteerd. Bij navraag is gebleken dat de NVM haar leden adviseert conform de norm NEN2580 deze oppervlakte te bepalen. Uit de toelichting blijkt dat de geadviseerde definitie overeenkomt met de definitie van gebruiksoppervlakte.

Zij geven wel aan dat makelaars soms toch deze oppervlakte op een andere wijze bepalen, waardoor verschillen optreden.
Zij hanteren het volgende meetprotocol:
- er wordt gemeten tussen de opgaande scheidingen
- de minimaal vereiste hoogte boven de vloer is 1,5 m
- trappen, trapopeningen en vides, kleiner dan 4 m2 worden als niet aanwezig beschouwd
- liften en liftschachten kleiner dan 4 m2 worden als niet aanwezig beschouwd
- incidentele nissen en uitsparingen kleiner of gelijk aan 0,5 m2 worden als niet aanwezig beschouwd
- vrijstaande bouwdelen kleiner of gelijk aan 0,5 m2 worden als niet aanwezig beschouwd
- niet-dragende muren worden als niet aanwezig beschouwd, tenzij zij de scheiding tussen verschillende gebruiksfuncties vormen
- leidingschachten kleiner of gelijk aan 0,5 m2 worden als niet aanwezig beschouwd."

 

Tekst Verdiepingsdocument Geometrie en Oppervlakte van het Ministerie van Vrom.
Zie ook gebruiksfunctie, gebruiksoppervlakte, onbenoemde ruimte, verblijfsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte.

Woonvergunning In een aantal gemeenten is - beneden een bepaalde koopprijs - een woonvergunning nodig. Een woonvergunning geeft u het recht om in het door u gekochte huis, in een bepaalde gemeente te gaan wonen.
WOZ waarde De gemeente stelt de fiscale waarde van uw woning vast. Deze waarde wordt bepaald voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
Wrong of wrongstuk Een gebogen gedeelte in een opgaande trap.