R410A R410A is een koelmiddel dat het vroegere R407C vervangt. Dit verving het verboden freon chloordifluormethaan (R22) volgens het Montréal-protocol. Het wordt gebruikt in koelmachines die koelen tot 0°C zoals frigo's en air-conditioners. R410A is een azeotroop koelmiddelmengsel, bestaande uit 50% R32 (difluormethaan) en 50% R125 (pentafluorethaan).
Recht van hypotheek

U geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek. Blijft u in gebreke met de aflossing en wordt uw huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.

Recht van overpad Recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.
Recreatieve bewoning Verblijf in een woning die door aard en opzet geschikt is en
door bestemming bedoeld is voor recreatieve doeleinden,
waarbij de woning veelal is gesitueerd in een recreatiepark of
voor recreatie bestemd gebied. Een woning bedoeld voor
recreatieve bewoning is dus niet bedoeld voor permanente
bewoning en permanente bewoning is dan ook meestal niet
toegestaan.
Rendement Voor uw beleggingen ontvangt u koerswinst en dividend, deze posten vormen samen het rendement op uw belegging. Het rendement op beleggingen is, gemeten over langere periodes, meestal hoger dan de rente op een spaarrekening, maar u loopt het risico dat koersen dalen of bedrijven geen dividend uitkeren. Een belegging kan dus ook een negatief rendement hebben.
Rentevaste periode De periode die u met de geldverstrekker bent overeengekomen waarin uw hypotheekrente ongewijzigd blijft. Normaal gesproken is het rentetarief hoger naarmate de gekozen rentevaste periode langer is.
Repeterende woning Een woning die is gelegen in een groter geheel van tenminste
drie gelijksoortige en gelijkvormige woningen die als zodanig in
één project zijn gerealiseerd.
Residuele grondwaarde methode

De residuele grondwaarde methode is een veel gebruikte methode om binnen projecten de grondwaarde te bepalen. De waarde van de grond wordt bepaald door hetgeen op de grond gerealiseerd is of gaat worden.
De residuele grondwaarde is het verschil tussen de totale opbrengstwaarde van de ( te realiseren ) opstal minus de stichtingskosten  van de opstal.
Dit is de prijs die men maximaal mag besteden bij de aankoop van de grond.

Risico analyse In geval van een voornemen om een bestemmingsplan te wijzigen of om ten behoeve van een specifieke ontwikkeling ontheffing te verlenen is het verstandig om op voorhand een inschatting te
maken van de planschade welke de ontwikkeling voor direct belanghebbenden met zich mee kan brengen.
Roerende zaken Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet al met de onroerende zaak zijn verbonden.