Paalfundering Fundering waarbij de krachten van het gebouw door middel van palen in de grond naar de draagkrachtige laag in de bodem worden overgebracht. Bekend zijn de Amsterdamse en de Rotterdamse fundering.
Paalrot

Paalrot ontstaat door droogstand van houten funderingen of een bacteriële aantasting van grenenhouten heipalen.

Door het wegrotten van het bovenste deel van het funderingshout gaan ramen en deuren klemmen, er ontstaan scheuren en er treedt scheefstand op.

Paalwoning Een paalwoning is een specifiek type eengezinswoning waarbij de leefruimten zijn gebouwd op één of meer holle palen waarin zich eveneens verkeers- en/of verblijfsruimten bevinden.
Palenpest Aan de houten heipalen vindt een aantasting plaats door bacteriën. Deze aantasting kan ook aanwezig zijn als geen droogstand aanwezig is.
Passeren De formele handeling waarbij een akte (onroerende zaak, hypotheek) door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.
Patio woning Een patio woning is een specifiek type eengezinswoning
waarbij de (bepalende) buitenruimte geheel is ingesloten door de bouwmassa van de woning, de aangrenzende woning(en) en/of muren.
Permanente bewoning Verblijf in een woning die door zijn aard en opzet geschikt is en
door zijn bestemming bedoeld is om als hoofdverblijf van
personen te dienen.
Planschade Planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade die ontstaat na wijziging van het bestemmingplan.
De vermogens- of inkomensschade wordt bepaald door de maximale invulling van de oude planologie en de maximale invulling van de nieuwe planologie te vergelijken. Na deze vergelijking kan bepaald worden of er per saldo sprake is van een planologische verslechtering. Aan de hand van criteria uit de jurisprudentie bepaalt een onafhankelijke deskundige de waardevermindering of de geleden inkomensschade als gevolg van de planologische situatie. Op basis hiervan kan een planschadevergoeding worden toegewezen.
Portiekflat Een portiekflat is een flatwoning waarbij de voordeur uitkomt op een gemeenschappelijk afsluitbaar trappenhuis, een centrale hal of een gesloten portiek.
Portiekwoning Een portiekwoning is een etagewoning waarbij de voordeur uitkomt in een open portiek. Een portiek is een toegangsportaal gelegen achter de voorgevel van een meergezinsgebouw en grenzend aan de openbare weg, van waaruit de afzonderlijke woningen direct worden ontsloten via een gemeenschappelijk te gebruiken trap en bordessen.
Praktijkwoning Een woning waarvan een deel bestemd en in gebruik is voor het uitoefenen van een beroep aan huis (tandarts, huisarts, fysio, atelier, e.d.).