Kadaster Rijksinstelling waar alle onroerende zaken staan geregistreerd met vermelding van de eigenaar en eventuele erfdienstbaarheden en erfpacht. Het kadaster houdt ook het hypotheekregister bij. Het kadaster is een openbaar register.
Kadastraal uittreksel Het kadastraal uittreksel is een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie op een bepaalde datum. Het overzicht vermeldt onder andere:

* naam, adres, geslacht en geboortedatum van de kadastrale eigenaar
* kadastrale aanduiding
* oppervlakte
* zakelijke rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden)
* belemmeringen, zoals aanduidingen in het kader van de Monumentenwet, aanduidingen in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht (leidingen) en besluiten inzake de Wet Bodembescherming (vervuilingen)
* aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht, wijziging in hypotheken en afkoop van erfpachtcanons.

Het uittreksel is bedoeld om aan te geven wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel staat geregistreerd op een bepaalde datum.
Kalf Dwarsregel tussen een deur en haar bovenlicht.
Kapitalisatiefactor De koopsom gedeeld door de huur. Indien de kapitalisatiefactor op basis van de koopsom v.o.n. (dus inclusief kosten koper) wordt berekend, resulteert het omgekeerde van de BAR. Het is ook van belang de kapitalisatiefactor exclusief kosten koper te berekenen. De kosten koper maken immers bij verkoop geen onderdeel uit van de opbrengst. Berekening van de kapitalisatiefactor exclusief kosten koper maakt daarom de aankoopprijs en verkoopopbrengst vergelijkbaar.
Kavel Een kavel is een stuk grond, soms fysiek begrensd door middel van een omheining of een natuurlijke afscheiding (zoals een heg of een sloot). De afmetingen zijn vastgelegd in het Kadaster.
Kettingbeding Hypotheekakte waarin een clausule is opgenomen dat een verplichting die rust op de eigenaar ook moet worden opgelegd aan volgende eigenaren van het onroerend goed. Simpel: een verplichting die opvolgend wordt opgelegd aan nieuwe eigenaren van bijvoorbeeld het onroerend goed.
Kettingverband Kettingverband is het metselverband waarbij om en om de kop en strekken boven elkaar liggen zodat de koppen "boven elkaar" een soort ketting vormen.
Klampmuur Muur, gemetseld voor een andere (oudere) muur ter verzwaring ook als plaklaag om waterkerende muren van een kelder of regenwaterbak dicht te maken.
Knipvoeg Een knipvoeg is een voeg die ontwikkeld wordt door gebruik te maken van knipwerk, waarbij langs de zogeheten rei, een houten of metalen liniaal, de specie in de lintvoegen tweezijdig schuin afgeknipt wordt.
Koeter Koëter Vastgoed Adviseurs is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van vastgoed. Ons bedrijf is opgericht in 1991. Met onze adviseurs en gespecialiseerde partners bestrijkt ons gebied geheel Nederland. Elke dag staan wij weer met veel plezier klaar voor onze opdrachtgevers. Wat voor anderen onmogelijk lijkt is voor ons een uitdaging. Als echte allrounders profiteert de opdrachtgever van de synergie tussen onze adviseurs. Immers is de gecombineerde kennis van ontwikkelen, bouwen, beheer en onderhoud, vastgoed expertise en moderne technieken een uitstekende basis voor een duurzaam en exploitatietechnisch aantrekkelijk gebouw. Wat voor anderen een nieuwe ontwikkeling is, is voor ons al jaren de basis voor onze advisering. Een van de voorbeelden hiervan is de door ons samen met FGH ontwikkelde Vastgoed Exploitatiewijzer en Digivex. Al jaren dé norm in Nederland voor het waarderen van commercieel vastgoed en de te verwachten onderhoudskosten. Omdat wij binnen onze organisatie ook deskundigen hebben op het gebied van bedrijfsprocessen vormt dit een optimale combinatie voor veel opdrachtgevers. Steeds vaker zijn wij de schakel tussen het strategische en het operationele proces. Hierdoor worden irritaties weggehaald, wantrouwen omgebogen in vertrouwen en een optimale samenwerking gerealiseerd tussen beleid en uitvoering. Soms gaat het er alleen maar om de processen duidelijker in beeld te brengen en het vertrouwen terug te geven in de operationele gegevens. Soms om het vertalen van het beleid in een duidelijk taakstellend operationeel plan. Het blijft verwonderlijk dat door het goed organiseren van deze processen zoveel winst is te behalen, en niet alleen op financieel gebied. Het draait uiteindelijk om de mensen achter het beleid en de systemen.
Koopakte In dit document wordt een koopovereenkomst van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd.
Kwadrant woning Een kwadrantwoning is een specifiek type eengezinswoning die onderdeel uitmaakt van een blok van vier woningen. Elke woning grenst aan twee andere woningen uit dit blok van vier.