Ecologisch bouwen Dan wordt er met name gekeken naar de ecologie van het bouwen en het materiaalgebruik. Daarbij spelen factoren een rol als de voorraad van de grondstof en de gevolgen van de winning voor het milieu.
Economisch eigendom Eigendom kan worden gesplitst in economische en juridische eigendom. Bij economische eigendom van een huis draagt men alle rechten en plichten over en kan de verkrijger er feitelijk over beschikken.
Economische waarde Bedrag dat een woning zou opbrengen als deze onder optimale omstandigheden zou worden verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde).
Eengezinswoning Een woning met functie het bieden van huisvesting aan slechts één huishouden, waarbij de gebruikers ervan voor het invullen van hun woongenot niet zijn aangewezen op andere ruimten en/of voorzieningen buiten het betreffende object, welke tevens direct vanaf de openbare weg kan worden ontsloten en waarboven geen andere woningen zijn gelegen.
Effectieve rente De effectieve rente geef de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan. De rente die u werkelijk betaalt. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen per jaar (elke maand, elk kwartaal etc.). Wordt ook bruto-werkelijke-rente genoemd.
Eigendomsakte Een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. U ontvangt een eigendomsakte van de notaris, dit is tevens het eigendomsakte van uw huis.
Eigenwoning forfait Het eigenwoning forfait is een fictief inkomen dat een belastingplichtige moet optellen bij zijn inkomen in box 1, het forfait is een percentage van de WOZ-waarde van een woning.
Per 1-1-2011 is het percentage opgehoogd naar 1,05%, om in 2016 te eindigen op 2,35%.
Eindwoning Een eindwoning is een eengezinswoning die grenst aan een aanliggende woning. De eindwoning ligt op het begin of einde van de reeks woningen en heeft geen (extra) bij de woning horende grond aan de zijkant van de woning.
N.B. Indien sprake is van een doelgroepwoning dan wordt de woning aangemerkt als een doelgroep-  tussenwoning. De typering “doelgroep” is hierbij belangrijker dan het feit of de woning al dan niet op de hoek gelegen is.
Elastomeer Polymeer materiaal dat na het oprekken terugkeert tot ongeveer het oorspronkelijke formaat.
Elementenbouw Veelal gebruikt bij nieuwbouw. Bouwen met in de fabriek gemaakte kant-en-klare onderdelen, bijvoorbeeld betonnen gevels, dakkapel, vloeren en wanden.
Energie prestatiecoefficient (EPC) Het geeft aan hoe energiezuinig uw woning is.
Energiepaal In de heipaal is een gesloten watercircuit opgenomen dat de temperatuur van de bodem overdraagt aan de verwarmingsinstallatie in het gebouw. Het is een heipaal met ingebouwde warmtewisselaars, waarbij de bodem als energiebron en als energieopslagmedium wordt gebruikt.
Engobe Kleipasta om een deklaag aan te brengen op bijvoorbeeld dakpannen.
Entresol Halve tussenverdieping.
EPDM Materiaal voor dakbedekking; Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer
Erfdienstbaarheid Een servituut of erfdienstbaarheid is een zakelijk recht, een last waarmede een erf (stuk grond) bezwaard is ten bate van een aangrenzend erf van een andere eigenaar.
Erfpacht Zakelijk recht om gedurende beperkte of onbeperkte tijd (eeuwigdurend) het volle genot te hebben van een aan een ander (blooteigenaar) toebehorend onroerend goed, tegen voldoening van een jaarlijkse pacht of ` canon` in geld of in vruchten.  De huur heet erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.
Etagewoning Een etagewoning is een woning gelegen in een meergezinsgebouw welke toegankelijk is via een (mogelijk gemeenschappelijke) toegangsdeur vanaf de openbare weg.
Expiratiedatum De einddatum van een contract, bijvoorbeeld het einde van een hypotheekcontract of een rentevastperiode, of huurperiode.
Exploitatiekosten Kosten die gemaakt worden voor onderhoud, leegstand, verzekering, beheer e.d. van het onroerend goed, uitgedrukt in een percentage van de huur.