Bag   Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan overheden, bedrijven, instellingen en burgers.
Baksteen   Een baksteen is een uit klei gebakken steen voor de constructie van onder meer muren of voor het toepassen in bestratingen.
Balklaag  

Een balklaag is een rij houten balken, die dient voor de ondersteuning van de vloer met zijn nuttige belastingen. De balklaag kan enkelvoudig zijn en bestaat dan uit een serie evenwichtig aangebrachte balken, die van muur tot muur loopt. Een samengestelde balklaag bestaat uit kleinere balkjes (kinderbinten) die de vloer dragen, rustend op de moerbalken en de moerbalken kunnen op hun beurt worden ondersteund door een onderslagbalk.

Ballastlaag   Een ballast laag is materiaal dat dient om de dakbedekking op zijn plaats moet houden (zoals grind en tegels). Daarnaast dient het als bescherming.Het benodigde gewicht van de laag wordt hoofdzakelijk bepaald door de windbelasting.
Bankgarantie   Als een bank een bankgarantie afgeeft garandeert die bank dat zij op verzoek van de begunstigde datgene dat vastgelegd is in de bankgarantie zal voldoen. Meestal wil de verkoper 10% van het verkoopbedrag als zekerheid. In plaats van te betalen in contanten kunt u ook een bankgarantie geven.
BAR-methode   Bruto Aanvangs Rendement- methode
De Bar-methode is een relatief eenvoudige methode voor het vaststellen van de onderhandse verkoopwaarde van een onroerende zaak  in verhuurde staat.
Bij gebruik van de BAR methode wordt de marktwaarde van een object bepaald door de bruto markthuur op jaarbasis te delen door een bruto aanvangsrendement.
De bruto markthuur is de op dat moment geldende huurwaarde. Bij toepassing van de BAR-methode wordt uitgegaan van de BAR-yield.
BAR-yield   Op het moment van verwerving van de onroerende zaak, de geraamde bruto beleggingsresultaat, dat wordt uitgedrukt in een percentage dat in het eerste jaar van exploitatie op een investering in een onroerende zaak is te behalen.
Bedenktijd (wettelijk)   Als de koopovereenkomst tussen verkoper en koper op papier, dan krijgt de koper nadat deze een afschrift heeft ontvangen, drie (werk)dagen bedenktijd. Dit betekent dat de koper binnen deze termijn zonder opgaaf van redenen en geheel kosteloos van de koop kan afzien. Wil de koper van de koop afzien dan dient men voor het einde van de bedenktijd de verkoper hiervan op de hoogte gesteld te hebben. Dit dient schriftelijk te gebeuren.
Belastingaftrek   Hypotheekrente mag u aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ook de kosten voor de hypotheekakte, de taxatie en de kosten voor Nationale Hypotheek Garantie en validering instituten zijn aftrekbaar. De aflossing van uw hypotheek is niet aftrekbaar.
Benedenwoning   Een benedenwoning is een etagewoning of flatwoning op de begane grond met een voordeur die op straat uitkomt. De benedenwoning bestaat uit één of meerdere bouwlagen.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering   Een verzekering die makelaars/taxateurs  hebben afgesloten ten behoeve van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten of verzuimen die begaan kunnen worden bij de uitoefening van hun beroep.
Bestemmingsplan   Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatie-opzet. Daarin kunt u zien welke ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld bebouwing er mogelijk plaatsvinden. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en worden verder bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit etc. omschreven. U vindt deze plannen bij het gemeentehuis.
Bezwaarde eigendom   Eigendom dat belast is met een aanspraak, bijvoorbeeld met een hypotheek.
Blauwsloot   Wat betekent een blauwsloot of slootdemping op mijn perceel? Een blauwsloot is hetzelfde als een slootdemping. Binnen de wet bodembescherming hanteren wij de term slootdemping. Hiermee vervalt de term blauwsloot. Soms zijn slootdempingen verontreinigd, vooral omdat het vaak niet bekend is met welk materiaal de sloot gedempt is. Gewoonlijk levert dat geen problemen op, maar bij bouwwerkzaamheden kan de gemeente een bodemonderzoek verlangen. Als de grond inderdaad verontreinigd is, zal deze naar een erkend verwerker moeten worden afgevoerd.
Bloot eigenaar   Eigenaar van een zaak waarvan een ander het recht van gebruik heeft, bijvoorbeeld het recht van vruchtgebruik.
Bod   Het bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren. Een bod kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan, maar de koop is alleen bindend wanneer deze op papier staat!
Boerderij   Een woning inclusief bedrijfsdelen die deel uit maakt van een bedrijfsmatig geëxploiteerd agrarisch bedrijf, veelal gericht op landbouw of veeteelt.
Boeterente   Een bedrag dat u in rekening wordt gebracht wanneer de hypotheekbedragen niet op tijd worden voldaan. U betaalt ook een boeterente wanneer u tussentijds meer aflost dan het toegestane percentage dat vooraf vastgelegd is door de bank.
Bouwdepot   Het deel van het hypotheekbedrag dat wordt gebruikt om de termijnen voor de bouw of verbouw van de woning te voldoen, wordt weggezet in een bouwdepot. U ontvangt over dit bedrag een aan uw hypotheek gerelateerde rente. Uit het bouwdepot worden rekeningen van de bouwer betaald. De maximale looptijd van een depot is 2 jaar.
Bouwfinanciering   De wijze waarop een nieuw te bouwen huis wordt betaald. Dat gebeurt in termijnen, eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in bouwdepot gezet. Vanuit dit depot worden de termijnen betaald. Over het bedrag in depot ontvangt men rente.
Bouwstijlen   Een bouwstijl is een reeks kenmerken die een gebouw of andere structuur opmerkelijk of historisch identificeerbaar maken. Het is een subklasse van stijl in de beeldende kunst in het algemeen, en de meeste stijlen in architectuur hangen nauw samen met een bredere hedendaagse artistieke stijl.
Bouwtermijnen   Een nieuwbouwhuis wordt vaak in termijnen betaald. De gedeelten van de koop/aanneemsom die volgens het contract voor een nieuwbouwhuis moeten worden voldaan zijn de bouwtermijnen.
Bovenwoning   Een bovenwoning is een etagewoning of flatwoning op een etage die bereikbaar is via een binnentrap met een mogelijk gemeenschappelijke voordeur die op straat uitkomt of een eigen voordeur heeft die niet in een portiek uitkomt. De bovenwoning bestaat uit één of meerdere bouwlagen. De flatbovenwoning(ook wel:  repeterende bovenwoning) is geen galerijflat.
Box 1   Met deze box krijgt bijna iedereen te maken. Het is daardoor de belangrijkste box. In deze box vindt ook de verrekening plaats van de hypotheekrenteaftrek. In deze box valt inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen woning en winst uit onderneming.
Box 2   Wanneer u in het bezit van meer dan 5% aandelen van een vennootschap, men noemt dit aanmerkelijk belang, wordt u belast in deze box. Daarvoor geldt een vast tarief van 25%.
Box 3   Alles wat niet in de eerste twee boxen valt komt in Box 3. In de praktijk gaat het om bezittingen zoals spaartegoeden, beleggingen en onroerend goed (dat niet dient als hoofdwoning) en om schulden zoals consumptieve leningen en een hypotheek op een tweede woning. De fiscus gaat uit van een fictief rendement van 4% over het saldo van uw bezittingen en schulden. Dit rendement wordt belast met 30%. Dit komt neer op 1,2% belasting over uw vermogen (vermogensrendementsheffing).
BVO Bruto Vloer Oppervlakte   BVO staat voor bruto vloeroppervlakte, een term die gebruikt wordt bij bv. een gebouwanalyse, een investeringsraming of het plannen van de energiebehoefte van gebouwen.
De BVO is de som van de buitenwerks gemeten vloeroppervlakte van alle bouwlagen. De bruto vloeroppervlakte is dus inclusief bv. ingesloten buitenruimte, trappen, liftkokers, installatieruimten e.d.
Bruto werkelijke rente   Ook wel de effectieve rente. Deze rente geef de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan. De rente die u werkelijk betaalt. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen per jaar (elke maand, elk kwartaal etc.).
Bungalow   Een bungalow is een specifiek type vrijstaande
eengezinswoning waarvan de buitenmuren niet hoger zijn dan één verdieping boven het maaiveld.